Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

Previ

La pàgina web webfede.pre.sertecfarma.com (endavant, el “Web”) pertany a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. (endavant, la “FEDEFARMA”), amb domicili social a Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona), CIF número F-08173395 i inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona en el full BN-8717.

L’usuari, al fer ús del Web, accepta les presents condicions generals d’accés i ús del Web (endavant, les “Condicions General d’Accés i Ús” i es compromet a utilitzar el Web, així com els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les presents Condicions Generals d’Accés i Ús sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts.

Les Condicions Generals d’Accés i Ús s’apliquen, d’una part, a FEDEFARMA i, d’altra, a l’úsuari final interessat en els serveis oferts a través del Web (endavant, l’”Usuari”) les dades de caràcter personal del qual són els que aquest ha facilitat, en especial, a través dels formularis de contacte i/o encàrrec que FEDEFARMA posa a disposició de l’Usuari.

2. Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés, la navegació i la utilització del Web per part de l’Usuari.

No obstant, l’accés a determinats continguts i l’ús de determinats serveis de FEDEFARMA es poden trobar sotmesos a altres condicions que, segons els casos, substituiran, complementaran i/o modificaran aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús.

3. Accés i Ús del Web.

L’accés al Web és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Web de conformitat amb aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, amb la resta de polítiques accessibles a través del Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

L’Oficina de Farmàcia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per FEDEFARMA a través del Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

4. Regles d’Ús del Web.

L’Usuari es compromet a:

  • No utilitzar el Web per a desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions software en la mesura en que estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altra d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a disposició de tercers.
  • No utilitzar el Web per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.
  • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i demés activitats encaminades a desenvolupar una plataforma online idèntica o similar a la posada a disposició per part de FEDEFARMA, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que FEDEFARMA ostenta sobre la plataforma.
  • No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la plataforma, o qualsevol dels elements que els integren ni de cap altra forma modificar-la, no podent incorporar la plataforma a altres software o plataformes pròpies o proveïdes per tercers.
  • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que FEDEFARMA, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple copyright ©, ® i TM) ja fos a la pròpia plataforma com en el material associat.
  • Posar en coneixement de FEDEFARMA qualsevol fet o situació que hagués passat que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part dels usuaris autoritzats.
  • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altre activitat disponible a través del Web ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri d’alguna forma les presents Condicions Generals d’Accés i Ús.
  • Queda prohibit forçar errors o buscar bretxes de seguretat al Web.
  • Abstenir-se d’utilitzar els continguts del Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets o interessos de l’Oficina de Farmàcia, dels demés usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Web o impedir la normal utilització o gaudí dels mateixos per part dels usuaris.

5. Enllaços a altres llocs web.

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús no s’apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers als que es pugui accedir a través del Web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepti sotmetre’s a allò disposat en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, FEDEFARMA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades pels mateixos.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software) en els documents o fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a FEDEFARMA de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

En tot cas, FEDEFARMA procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap on redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat.

FEDEFARMA no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts al Web, si bé portarà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament de les mateixes. A tals efectes, FEDEFARMA declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del Web.

No obstant, FEDEFARMA no assumeix la responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació pel Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l’Usuari o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics i altres elements lesius.

FEDEFARMA tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que pogués haver-hi en el contingut del Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pugui realitzar sobre la base d’aquest contingut.

7. Modificació de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

FEDEFARMA es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri pertinents en les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, sent responsabilitat de l’Usuari llegir les mateixes amb atenció, cada cop que desitgi utilitzar el Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre dels elements inserits per FEDEFARMA en el Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a FEDEFARMA i/o a tercers que li hagin cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per l’Oficina de Farmàcia per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per a les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i /o dels elements inserits per FEDEFARMA en el Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en qualsevol cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per FEDEFARMA o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials i lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Web, els drets d’imatges del qual, FEDEFARMA té el seu dret d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de que es tracti.

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús del Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la mateixa, i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per FEDEFARMA o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari estima que algun contingut del Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible, remeten un correu electrònic a dpo@fedefarma.com

9. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre FEDEFARMA i a l’Usuari del Web.

Això, no obstant, en aquells casos en que aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, FEDEFARMA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. Informació addicional sobre protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que finalitzi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a acomplir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús dur a terme una reclamació en cas de que consideri que FEDEFARMA està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, enviant una comunicació per escrit a l’atenció de FEDEFARMA a l’adreça Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic dpo@fedefarma.com.

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

En 5 anys som el distribuïdor que més ha crescut. Vols créixer amb nosaltres?

newsletter