Política de privacitat

Data actualització: 29 de novembre de 2023

 

I. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable del tractament és "FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L." (en endavant, "FEDEFARMA"), amb CIF F-08173395 i domicili social a Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 - Gavà (Barcelona).

Per garantir l'adequada gestió d'aquest tractament, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. té designat un Delegat de Protecció de Dades (en endavant, "DPD"), a qui pot dirigir-se a través de la següent adreça de correu electrònic: dpo@fedefarma.com 

II. CATEGORIES DE DADES TRACTADES I OBTENCIÓ

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. per la realització de la seva activitat a través d'aquest lloc web pot tractar dades d'oficines de farmàcia sòcies (en endavant, el "Soci") i clients, de Socis potencials, així com, dels empleats dels seus Socis i d'altres usuaris web (en el seu conjunt, els "Usuaris").

Les categories de dades personals que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. tracta dels usuaris indicats són:

 • Dades d'identificació personal, inclosa la imatge. 

 • Adreces postals o electròniques.

 • Informació comercial.

 • Dades d'especial categoria en ocasió de la prestació dels nostres serveis.

 • Dades acadèmiques o professionals.

Les dades anteriorment esmentades han estat obtingudes:

 • Directament de l'Usuari a través de la presentació/acceptació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc.

 • A través de l' oficina de farmàcia o empresa en facilitar-nos les dades d' identificació necessàries per dur a terme l' objecte de la relació contractual.

Li correspon als Usuaris assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT

En FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es tracten les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de formació, vendes, qualitat del servei, etc.

Per tant, les seves dades seran utilitzades per a la realització d' alguna o totes de les següents accions:

 • Facilitar tant als Socis potencials com als nostres Socis i als seus empleats ofertes de cursos, serveis i formacions del seu interès.

 • Gestió de logística, magatzem i lliuraments al soci, recepció de mercaderies, devolució de productes, comandes i/o serveis,

 • Realitzar la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres socis i/o proveïdors.

 • Realitzar enquestes de satisfacció, estudis de mercat i comparatius entre farmàcies, etc. per tal de poder oferir-li les ofertes més adequades i un servei optimitzat i de qualitat, i ajudar al desenvolupament en la gestió de les mateixes.

 • Manteniment de xarxa comercial i serveis de valor afegit al soci: serveis de Màrqueting, Consultoria i Retail a xarxa de farmàcies.

 • Resolució de queixes i reclamacions per part del Servei d'Atenció al Soci (SAS).

 • Gestió d'impagaments per part de socis o proveïdors.

 • Gestió de les dades de venda per oferir serveis de valor afegit que permetin una millor gestió de la farmàcia i negociar millors condicions amb la indústria farmacèutica.

 • Resolució d' incidències informàtiques derivades de l' ús de les eines ofertes per FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

 • Gestió de la seguretat de les instal·lacions.

 • Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d'informació.

 • Gestionar i tramitar el registre com a Usuari de la zona privada del web i facilitar l'accés a les diferents funcionalitats, productes i serveis que es posen a disposició dels Usuaris registrats.

 • Gestionar i tramitar les sol·licituds i inscripcions a cursos de formació per part dels Usuaris. 

 • Publicació al web de FEDEFARMA, en xarxes socials i en mitjans publicitaris autoritzats, les imatges i vídeos de les persones que participin en esdeveniments, en actes formatius o, d'una altra índole organitzada per FEDEFARMA per a la seva promoció, sempre que hagi atorgat de forma prèvia el seu consentiment exprés, respectant-se el previst en Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 • En el cas d' empleats, totes aquelles activitats lligades a la relació contractual

 • Realització de processos de selecció de personal.

IV. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades proporcionades pels Usuaris es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a Socis, socis potencials, clients i proveïdors que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. reculli mitjançant els diferents formularis de contacte o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

En qualsevol cas, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquestes seran eliminades dels sistemes de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

 

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

El consentiment de l' interessat per a aquells tractaments que ho requereixin, com en el cas de la captació i publicació de la imatge per a fins de promoció d'esdeveniments.

El Manteniment de relació contractual (prestació de serveis, laboral, mercantil, etc.). 

El Manteniment de relació contractual per la contractació de cursos de formació en els quals participen els Usuaris. De conformitat amb aquesta base legitimadora, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. podrà comunicar als seus Socis les dades de participació dels empleats de la seva farmàcia inscrits a les formacions promogudes per FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. als efectes únicament de dur a terme un control de la formació contractada. 

El compliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de productes farmacèutics i de qualsevol altra normativa que resulti d'aplicació a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

L’interès legítim és del responsable.

VI. DESTINATARIS DE LES DADES

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix les parts.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. podrà compartir amb els seus Socis les dades personals que es generin per la formació en la qual participen els empleats de la seva farmàcia. Les dades facilitades seran exclusivament les dades identificatives de l'empleat, curs impartit i data de realització.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no compartirà les teves dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per a això.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari perquè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per protegir els drets de FEDERACIÓ,  S.C.C.L. o dels seus Socis.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones hauran de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

VII. DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

Per a l'exercici dels drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, podrà dirigir-se en qualsevol moment a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. mitjançant correu electrònic a l'adreça dpo@fedefarma.com o mitjançant correu postal a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili social al C/ Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 - Gavà (Barcelona). 

VIII. PROTECCIÓ DE DADES DELS USUARIS DEL WEB

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, així com la LOPDGDD, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En pulsar el botó "ENVIAR", l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

Així mateix, l'informem que, llevat d'obligació legal o consentiment exprés per la seva banda, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no cedirà les seves dades a terceres persones.

Per a l'exercici dels seus drets, preguem siga el procediment indicat en el punt anterior.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. Vostè podrà oposar-se a la tramesa de publicitat marcant la casella corresponent.

IX. MESURES DE SEGURETAT

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en protecció de dades amb l'objecte d'evitar el robatori, alteració o accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament descrits,  així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

X. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

A la nostra web s'utilitzen o poden utilitzar-se hipervincles que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web ni són responsables de les polítiques de privacitat dels mateixos. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordeu que el que s'indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta o tracta FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

XI. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.

XII. POLÍTICA DE PRIVACITAT – ÚS WHATSAPP

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades ("RGPD"), FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili al Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 - Gavà (Barcelona) i NIF F-08173395 (d'ara endavant, “Fedefarma”), com a responsable del tractament, tractarà les vostres dades personals recollides a través del sistema de missatgeria instantània WhatsApp per a les següents finalitats:


•    Atendre les vostres consultes davant del Servei d'Atenció al Soci de Fedefarma (SAS).
•    Tramitació de comandes i gestions logístiques i administratives relacionades.
•    Enviament d'informació relativa a programes, esdeveniments, notícies, novetats i activitats, organitzades per FEDEFARMA a través del sistema de missatgeria instantània.

La base legal que legitima el tractament de les vostres dades és el vostre consentiment exprés i lliure atorgat mitjançant una clara acció afirmativa en posar-vos en contacte a través d'aquest mitjà o formar part del nostre canal de novetats, que podrà ser revocat en qualsevol moment. 

Per poder atendre la seva sol·licitud, cal tractar determinades dades personals, com ara el seu nom, cognoms, número de soci, així com dades que puguin comunicar per la seva consulta. Si no es faciliten les dades necessàries, no es podrà atendre la sol·licitud. Fedefarma no respondrà cap consulta personal. En cap circumstància podrà incloure a les comunicacions realitzades per aquest mitjà imatges, vídeos, ni dades de categories especials (per exemple: dades de salut). En cas de fer-ho, eximeix de tota responsabilitat Fedefarma. En cas que es remetin consultes o continguts inadequats, Fedefarma procedirà a la seva eliminació.

En cas de formar part del nostre canal de comunicacions a través de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, us informem que és l'Usuari qui, en optar per formar part del canal, comunica les vostres pròpies dades a WhatsApp Ireland Limited. De conformitat amb les polítiques de WhatsApp i en funció de les vostres preferències de privadesa, Fedefarma tindrà un accés limitat a les vostres dades. Fedefarma no és responsable de l'ús de les dades que pugui fer el prestador del servei del sistema de missatgeria instantània. Per això, us recomanem que llegiu atentament la política de privadesa del sistema de missatgeria instantània WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea). Per l'ús de WhatsApp, es poden fer transferències internacionals de dades segons clàusules contractuals tipus subscrites pel titular del sistema de missatgeria.

Fedefarma garanteix que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i que tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial, d'acord amb allò establert a la normativa aplicable.

No es realitzaran decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, ni es comunicaran les vostres dades a tercers, excepte previ consentiment o per obligació legal, a aquells col·laboradors necessaris quan fos necessari per prestar-te el servei requerit (per exemple, per resoldre la seva consulta) , així com al prestador de serveis del sistema de missatgeria instantània. Les dades es conservaran mentre no revoqui el consentiment i durant el temps legalment establert.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació del consentiment dirigint-te per escrit al domicili de Fedefarma o al Delegat de Protecció de Dades a dpo@fedefarma.com També pots presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Podeu trobar informació addicional sobre el tractament de les vostres dades en aquest mateix enllaç a la política de privadesa general de FEDEFARMA.

En 5 anys som el distribuïdor que més ha crescut. Vols créixer amb nosaltres?

newsletter