Política de privacitat

Política de Protecció de Dades de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

I. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable de tractament és “FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.” ( des d’ara, “FEDEFARMA”), amb CIF F-08173395 i docimicili social a Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park , 08850 Gavà (Barcelona).

Per garantir l’adequada gestió d’aquest tractament, FEDEFARMA té designat un Delegat de Protecció de Dades (ded’ara, “DPD”) a qui pot dirigir-se a través de la següent adreça de correu electrònic: dpo@fedefarma.com​

II. CATEGORIES de dades tractades i obtenció 

Les categories de dades personals que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. tracta sobre els seus socis, clients i proveïdors són:

 • Dades d’identificació personal.
 • Direccions postals o electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques i de transaccions mercantils dins de l’objecte dels serveis prestats.
 • Dades d’especial categoria amb ocasió de la prestació dels nostres serveis.
 • Dades acadèmiques i/o professionals.

Les dades anteriorment mencionades han estat obtingues:

 • ​Directament de vè. a través de la presentació/acceptació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc.
 •  A través de la seva Farmàcia o empresa al facilitar-nos les dades d’identificació necessàrie per portar a terme l’objecte de la relació contractual.

Li correspon a vè. o a la seva Farmàcia o empresa assegurar l’actualització de los datos facilitados en caso de modificación.

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT

A FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es tracten les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, SAS, gestió de proveïdors, qualitat del servei, selecció de personal, etc. Per tant, les seves dades seran utilitzades per a la realització d’alguna o totes les següents accions:

 • ​Facilitar tant als socis potencials com als nostres socis ofertes de productes, serveis i formacions del seu interès.
 • Gestió de logística, magatzem i entregues al soci, recepció de mercaderies, devolució de productes, comandes i/o serveis.
 • Realitzar la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres socis i/o proveïdors.
 • Realitzar enquestes de satisfacció, estudis de mercat i comparatius entre farmàcies, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i un servei optimitzat i de qualitat, i ajudar al desenvolupment en la gestió de les mateixes.
 • Manteniment de xarxa comercial i serveis de valor afegit al soci: serveis de màrqueting, consultoría i retail a xarxa de farmàcies.
 • Resolució de queixes i reclamacions per part del Servei d’Atenció al Soci (SAS).
 • Gestió d’impagats per part de socis i/o proveïdors.
 • Gestió de les dades de venda per oferir-te serveis de valor afegit que permiteixin una millor gestió de la farmàcia i negociar millors condicions amb la indústria farmacèutica.
 • Resolució d’incidències informàtiques derivades de l’ús de les eines oferides per FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.
 • Gestió de la seguretat de les instal·lcions.
 • Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d’informació.
 • En el cas d’empleats, totes aquelles activitats lligades a la relació contractual
 • Realització de processos de selecció de personal.

IV. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades proporcionades pels nostres socis i proveïdors se conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a socis potencials, clients i proveïdors que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació se conservaran mentre no se sol·liciti  la seva supresió per l’interessat.

En qualsevol cas, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. guardarà les seves dades durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el peróde d’utilitat de les dades, aquestes seran elminades dels sistemes de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

Respecte a les gravacions de les càmeres de vigilància de lae instal·lacions, les imatges se conservaran durant el termini d’un mes.

Sobre les dades dels candidats, aquestes se conservaran  durant un termini màxim d’un any des de la realització del procés de selecció.

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Consentiment de l’interessat.

Manteniment de relació contractual (prestació de serveis, laboral, mercantil, etc.)

Compliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de productes farmacèutics.

Interès legítim del responsable.

VI. DESTINATARIS DE LES DADES

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix les parts.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no compartirà les teves dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilizar-les a les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposi d’autorització expressa per a això.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari pequè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l’Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part  d’aquestes Autoritats o en els casos que es consideri necessari en el marc d’un procediment judicial per protegir els drets FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. o els seus socis.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones, com proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones hauran de mantenir en tot moment els mateixos nivels de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

VII. DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

Qualsevol persona té dret a tenir coneixement de si FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. realitza tractaments de les seves dades, o no. I té dret a:

Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollits.

A rebre les seves dades en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectúa per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

En determinades circumstàncies, els interessants podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el qual cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seu dret a oposarse al tractament de les seves dades. FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes a la normativa aplicable.

Així mateix, li informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, podrà dirigir-se en qualsevol moment a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. mitjantçant correu electrònic a la direcció dpo@fedefarma.com o mitjançant correu postal a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili social a C/ Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 – Gavà (Barcelona).

VIII. PROTECCIÓ DE DADES DELS USARIS DEL WEB

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., així com la LOPDGDD, informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web se tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. Aquest tractament de les seves dades estarà amparat en el seu propi consentiment. Al polsar el botó “ENVIAR”, l’Usuari consient al tractament de les seves dades per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.[STA1]

Tanmateix, li informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva part FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no va a cedir les seves dades a terceres persones.

Per a l’exercici dels seus drets, preguem segueixi el procediment indicat en el punt anterior.

D’altra banda, d’acord amb el disposat a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. Vè. podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

IX. MESURES DE SEGURETAT

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en proptecció de dades amb l’objecte d’evitar el robatori, alteració o accés  no autoritzat a les dades, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats de tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

X. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condiciones es regiran en tot moment pel disposat a la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.